Naudojimosi sąlygos

Naudodami www.mointellect.com, www.mointellect.lt ar kitais platformos produktais bei paslaugomis Jūs ir Jūsų atstovaujamas subjektas sutinka su šiomis sąlygomis, naudojimosi taisyklėmis bei politika.

MOINTELLECT PRIVATUMO POLITIKA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Šia privatumo politika informuojame Jus apie tai, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate mums. Taip pat užtikriname Jus, kad Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi Reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. 

Mes turime teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šioje privatumo politikoje aprašytas taisykles. Apie atliktus pakeitimus informuosime Jus šioje svetainėje paskelbdami atnaujintą privatumo politikos redakciją.

Duomenų valdytojas Karolis Ščerbauskas, individualios veiklos pažymėjimo Nr.: 1081113.

Internetinė svetainė www.mointellect.com ir www.mointellect.lt.  

Reglamentas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB“ (BDAR);

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę
tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su
kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

 

II SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

 

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais principais:

 

 •           asmens duomenys privalo būti tvarkomi tik tokiu būdu ir priemonėmis, kad būtų užtikrintas jų saugumas. Asmens duomenys privalo būti apsaugoti nuo neteisėto jų tvarkymo, taip pat nuo tvarkymo be tam duoto sutikimo. Visa tai turi būtų įgyvendinta pasitelkiant tinkamas technines ir organizacines priemones, kurios leistų užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą, įskaitant ir jų apsaugą nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo;
 •           asmens duomenys laikomi tik tokį laikotarpį, kokį būtina, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais šie duomenis buvo renkami. Išimtinais atvejais, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, duomenys galėtų būti saugomi ilgesnį laikotarpį;
 •           asmens duomenys turi būti tikslūs bei, esant netikslumams, atnaujinami. Turi būti imtasi pagrįstų priemonių, techninių ar organizacinių, kad netikslūs duomenys visuomet būtų patikslinami arba ištrinami;
 •           asmens duomenų turi būti renkama tik tokia apimtimi, kokia yra būtina, kad būti pasiekti nusimatyti tikslai;
 •           asmens duomenys turi būti renkami tik teisėtais, aiškiais ir apibrėžtais tikslais;
 •           asmens duomenys duomenų subjekto atžvilgiu turi būti tvarkomi tik sąžiningu, teisėtu ir skaidriu būdu.

 

III SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, TEISINIAI PAGRINDAI BEI TERMINAI

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi žemiau nurodomais tikslais, teisiniais pagrindais bei terminais:

Asmens duomenų tvarkymo
tikslas

Asmens duomenų tvarkymo
teisinis pagrindas

Asmens duomenų saugojimo
terminas

Užklausų, prašymų ar skundų nagrinėjimo tikslu yra tvarkomi visi Jūsų užklausoje, prašyme ar skunde pateikiami asmens duomenys.

BDAR 6 str. 1 d. f p.

3 metai

Komunikacijos vykdymo bei naujienų skelbimo Facebook socialiniame tinkle, taip pat komunikacijai per Messenger tikslu yra tvarkomi Jūsų mums privačia žinute pateikiami asmens duomenys, taip pat rašomi komentarai, atsiliepimai, įrašų pasidalinimai, paspaudimai „patinka“ bei kita informacija, kuri išlieka po atitinkamo veiksmo atlikimo administruojamame socialiniame tinkle.

BDAR 6 str. 1 d. a p.

10 metų

Darbuotojų atrankos tikslu yra tvarkomas Jūsų vardas, pavardė, gimimo data, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, išsilavinimą patvirtinantis dokumentas, gyvenimo aprašymas, kiti su Jūsų kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis susiję duomenys, taip pat kita su kandidato dalykinėmis ar profesinėmis savybėmis susijusi informacija bei ją patvirtinantys dokumentai.

BDAR 6 str. 1 d. b,f p.

Ne ilgiau nei 4 mėnesius

Civilinių sutarčių sudarymo, vykdymo ir nutraukimo tikslu (neįskaitant sutarčių su klientais) yra tvarkomas Jūsų vardas, pavardė, pareigos, gimimo data, asmens kodas, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, bankas, banko sąskaitos numeris, kiti pateikiami duomenys.

BDAR 6 str. 1 d. b,f p.

10 metų

Paslaugų teikimo tikslu yra tvarkomas vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, ID kortelės ar paso numeris, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, bankas, banko sąskaitos numeris, pašto kodas ir kiti pateikiami duomenys.

BDAR 6 str. 1 d. b,f p.

10 metų

Teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir pažeistų teisių gynybos tikslu yra tvarkomas Jūsų vardas, pavardė, pareigos, gimimo data, asmens kodas, paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, bankas, banko sąskaitos numeris, skolos dydis,  vykdomojoje byloje nurodoma informacija,  taip pat kiti asmens duomenys, reikalingi siekiant efektyviai ginti pažeistas teises ir teisėtus interesus.

BDAR 6 str. 1 d. f p.

Lietuvos Respublikos teisės
aktuose nustatytą laikotarpį

Tiesioginės rinkodaros tikslu yra tvarkomas Jūsų vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

BDAR 6 str. 1 d. a p.

Ne ilgiau nei 5 metus

 

IV SKYRIUS

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

 

Slapukas – tai nedidelė teksto rinkmena, kuri yra išsaugoma Jūsų kompiuteryje, kai apsilankote mūsų internetinėje svetainėje. Slapukai leidžia prisiminti informaciją apie Jūsų naršymo įpročius, veiksmus bei nustatymus, kad galėtumėte naudotis visomis internetinės svetainės funkcijomis. Taip pat slapukai leidžia rinkti bendrą statistinę informaciją apie Jus bei pateikti individualizuotas reklamas, atsižvelgiant į Jūsų naršymo įpročius.

 

Siekiant, kad Jūs geriau suprastumėte kokius slapukus mes renkame, taip pat kokia yra kiekvieno iš šių slapukų paskirtis, kategorija ir galiojimo terminas, žemiau pateikiame slapukų aprašymą bei lentelę su faktiškai mūsų naudojamais slapukais.

Pagal kategoriją slapukai skirstomi į šias grupes:

 • Būtinieji slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini, kad internetinė svetainė veiktų tinkamai.
 • Funkciniai slapukai – tai slapukai, kurių paskirtis yra pakartotinai besinaudojančio svetainės naudotojo atpažinimui. Jie padeda personalizuoti internetinėje svetainėje pateikiamą turinį, išsaugoti pasirinktus nustatymus.
 • Statistiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami internetinės svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti. Šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai.
 • Reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informaciją, kuri galėtų Jus sudominti.

 

Pagal talpinimo trukmę slapukai skirstomi į šias grupes:

 

Ø   Seanso
– tai laikini slapukai, egzistuojantys tik tol, kol esate prisijungę prie internetinės svetainės. Seanso slapukai leidžia internetinei svetainei įsiminti, kokias nuostatas buvote pasirinkę, kai lankėtės ankstesniame
puslapyje, todėl perėjus į kitą puslapį Jums nebereikės iš naujo įvesti šios informacijos.

Ø   Ilgalaikiai
– tai slapukai, liekantys jūsų įrenginyje po to, kai apsilankote mūsų internetinėje svetainėje. Kai grįšite į mūsų internetinę svetainę, šie slapukai padės atpažinti Jus kaip unikalųjį lankytoją.

 

Mes renkame šiuos slapukus:

Nr.

Slapuko pavadinimas

Kategorija

Tikslas

Saugojimo trukmė

1.

cookielawinfo-checkbox-advertisement

Būtinasis

Naudojamas norint nustatyti, ar lankytojas sutiko su rinkodaros kategorija slapukų reklamjuostėje. Šis slapukas yra būtinas, kad svetainė atitiktų GDPR

1 metai

2.

cookielawinfo-checkbox-analytics

Būtinasis

Naudojamas norint nustatyti, ar lankytojas sutiko su statistikos kategorija slapukų reklamjuostėje. Šis slapukas yra būtinas, kad svetainė atitiktų GDPR

1 metai

3.

cookielawinfo-checkbox-functional

Būtinasis

Nustato, ar vartotojas sutiko su slapuko sutikimo laukeliu

1 metai

4.

cookielawinfo-checkbox-necessary

Būtinasis

Nustato, ar vartotojas sutiko su slapuko sutikimo laukeliu

1 metai

5.

cookielawinfo-checkbox-performance

Būtinasis

Išsaugo naudotojo sutikimo su slapuku būseną dabartiniam domenui

1 metai

6.

elementor

Būtinasis

Naudojamas kontekste su svetainės „WordPress“ tema. Slapukas leidžia svetainės savininkui įdiegti arba pakeisti svetainės turinį realiuoju laiku

Nuolatinis

7.

pll_language

Funkcinis

Šis slapukas naudojamas norint nustatyti pageidaujamą lankytojo kalbą ir atitinkamai ją nustato svetainėje, jei įmanoma

1 metai

8.

_ga

Statistinis

Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip
lankytojas naudojasi svetaine

2 metai

9.

_gat

Statistinis

Naudoja „Google Analytics“, kad sumažintų užklausų dažnį

1 diena

10.

_gid

Statistinis

Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip
lankytojas naudojasi svetaine

1 diena

11.

collect

Statistinis

Naudojama siųsti duomenis į Google Analytics apie lankytojo įrenginį ir elgesį.

Seka lankytoją skersai įrenginius ir rinkodaros kanalus

Sesija

 

Papildomai užsimename, jog visuomet savo naršyklę galite sukonfigūruoti taip, kad atsisakytumėte kai kurių ar visų slapukų ar kad būtų prašoma Jūsų leidimo prieš juos priimant. Atkreipiame dėmesį į tai, kad, trindami slapukus arba išjungdami slapukų naudojimą ateityje, galite nepasiekti tam tikrų mūsų svetainės dalių ar funkcijų. 

Informaciją apie tai, kaip Jūs galite pakeisti savo naršyklės nustatymus ir nebepriimti slapukų, rasite apsilankę www.aboutcookies.org arba www.allaboutcookies.org.

V SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO TRETIESIEMS ASMENIMS TVARKA

Jūsų duomenis duomenų valdytojas gali perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda vykdyti ir administruoti paslaugų teikimą. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui duomenų valdytojas pateikia tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

Jūsų duomenys taip pat yra perduodami socialinių tinklų valdytojams, kurie juos tvarko vadovaudamiesi savo privatumo politikomis.

Jūsų duomenys gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugos institucijoms, taip pat auditoriams, teismams, antstoliams, pagal pareikalavimą teisės aktų nustatyta tvarka.

Taip pat, esant poreikiui ir turint teisėtą interesą, Jūsų duomenis duomenų valdytojas gali perduoti ir kitiems tretiesiems asmenims, įskaitant ir duomenų perdavimą už Europos Sąjungos ribų. Tokiais duomenų perdavimo atvejais duomenų valdytojas įsipareigoja įgyvendinti BDAR 44-49 straipsniuose nustatytas prievoles.

VI SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

Jūs turite teisę:

 •      žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 •      susipažinti su savo asmens duomenimis;
 •      reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
 •      reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam”);
 •      apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 •      nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu;
 •      į asmens duomenų perkeliamumą;
 •      nesutikti, kad Jūsų atžvilgiu būtų priimtas sprendimas remiantis tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą.

Prašymas duomenų valdytojui turi būti teikiamas raštu šios privatumo politikos skiltyje „Kontaktinė informacija“ nurodytais kontaktais. Į šį prašymą duomenų valdytojas įsipareigoja atsakyti per 1 mėnesį nuo gauto prašymo dienos. Šis 1 mėnesio terminas gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

Papildomai atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad BDAR prie tam tikrų teisių įgyvendinimo yra nustatyti kriterijai, kokiais atvejais šios Jūsų teisės neįgyvendinamos arba nustatytos sąlygos, kurias turi atitikti duomenų tvarkymas, kad tam tikra teisė būtų įgyvendinta.

Jums nesutinkant su mūsų pateiktu atsakymu, Jūs turite teisę dėl to teikti skundą kompetentingai valstybės institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar teismui.

 

VII SKYRIUS

KONTAKTINĖ INFORMACIJA 

Turėdami klausimų ar nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, galite kreiptis į mus elektroniniu paštu labas@mointellect.lt. Elektroniniu paštu siunčiamus prašymus prašome pasirašyti elektroniniu parašu, kad galėtume Jus tinkamai identifikuoti.

   

Paskutinis atnaujinimas: 2023 m. Vasario 27 d.  

Copyright mOintellect 2022

Contact Us
karolis@mointellect.lt
+370 636 87 585